VÝUKOVÉ MATERIÁLY

LITERATURA

Literární pojmy I, II a III – pravidelná teoretická příprava.

MLUVNICE

Mluvnické pojmy I a II – pravidelná teoretická příprava.

TVAROSLOVÍ

Slovní druhy – jejich druhy, co u nich určujeme, vzory, příklady.

PRAVOPIS

Velká písmena, s / z / vz – pravidla a příklady, skupiny hlásek bě / bje, vě / vje, pě, mě / mně a přídavná jména zakončená na -ský / ští a -cký / čtí.

VĚTNÁ SKLADBA

Větné členy, rozbor vět, druhy vět (hlavní, vedlejší), poměry mezi nimi a interpunkce.

SLOH

CO TO JE?

FUNKČNÍ STYL = o jaký typ textu se jedná, do jaké spadá kategorie [publicistický, administrativní…]; SLOHOVÝ ÚTVAR = konkrétní druh textu [román, žádost, úvaha…]; SLOHOVÝ POSTUP = jak je text napsán, co obsahuje, jaké používá jazykové prostředky; JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY = spisovný, nespisovný jazyk, nářečí, neologismy, archaismy, metafory