VÝUKOVÉ MATERIÁLY

LITERATURA

Literární žánry – definice, autoři, díla.

MLUVNICE

TVAROSLOVÍ

Slovní druhy – jejich druhy, co u nich určujeme, vzory, příklady.

PRAVOPIS

Velká písmena, s / z / vz – pravidla a příklady, skupiny hlásek bě / bje, vě / vje, pě, mě / mně a přídavná jména zakončená na -ský / ští a -cký / čtí.