AKTUÁLNÍ TÉMATA 5

2024-05-14 NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY

2024-04-23 PŘÍSLOVCE

2024-04-18 NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY

6 – PŘÍSLOVCE
7 – PŘEDLOŽKY
8 – SPOJKY
9 – ČÁSTICE
10 – CITOSLOVCE

2024-04-01 POEZIE

PRÓZA – literární dílo, které je psané souvisle, v odstavcích, kapitolách (typické pro romány, pověsti)

POEZIE – literární dílo, které je psané ve slokách a verších, často obsahuje rýmy (typické pro básně, písně)

SLOKA – jeden odstavec v básni (většinou několik veršů)

VERŠ – jeden řádek v básni (často se rýmuje s jiným veršem)

RÝM – zvuková shoda na konci veršů (les – vřes, kmen – den)

 

Poskládejte verše v básni Lesní studánka do správného pořadí:

2024-03-25 SLOVESA

2024-02-13 ČÍSLOVKY

2024-02-08 PRAVOPIS Ú / Ů

2024-01-22 ZÁJMENA

2024-01-15 PŘEDPONY S, Z, VZ

2023-12-07 PŘÍDAVNÁ JMÉNA

2023-12-04 PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ

2023-11-29 PRAVOPIS Ě, JE, NĚ

2023-11-15 PODSTATNÁ JMÉNA – OBECNÁ & VLASTNÍ

2023-11-13 PODSTATNÁ JMÉNA – VÝJIMKY

2023-11-06 PODSTATNÁ JMÉNA

2023-10-17 SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM

2023-10-10 ZMĚNY HLÁSEK

2023-09-22 SLOVNÍ DRUHY

2023-09-20 HLÁSKY VE SLOVECH (zdvojené)

2023-09-13 SLOVOTVORBA (obohacování slovní zásoby)